ادب و هنر

هنر عشق ورزیدن

نویسنده: 
اریش فروم
ترجمه: 
پوری سلطانی
گردآورنده: 
صدیق قطبی
مطالعه‌ی این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن می‌جویند، کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هرکس، صرف نظر از مرحله‌ی بلوغ خود، بتواند به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب می‌خواهد خواننده را متقاعد سازد که تمام کوششهای او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است، مگرآنکه خود با جدّ تمام برای تکامل تمامی ‌شخصیت خویش بکوشد، تا آنجا که به جهت‌بینی سازنده‌ای دست یابد.

کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو! حنانه شو!

نویسنده: 
صدیق قطبی

 یا رسول الله ستون صبر را
استن حنانه کردی عاقبت
ستونِ چوبیِ حنانه، در ساحت ادب و عرفان فارسی، رمزی از مجذوبی و دلبردگی است و البته:
ای خوش آن مجذوبی و دلبردگی
آه از این دلگیری و افسردگی
در نظرگاه عارفان و دیده‌وران، رسول خاتم، تنها ناقل پیام و مجرای وحی نیست. کانون جذبه و جاذبه و کهربای تعالی و شکوفایی است. پیغامبری که با جان عاشقان کار دارد و خامان ره‌نرفته را دستگیری و درمانگری می‌کند:
تو میر عشقی عاشقان بسیار داری
پیغمبری با جان عاشق کار داری

احسن الحال

نویسنده: 
دکتر محمود ویسی

یا مقلب القلوب و الأبصار و یا مدبر اللیل و النهار و یا محول الحول و الأحوال حول حالنا الی أحسن الحال

به منزل کوش همـــــــچون مه نو
در این نیلی فضا هر دم فزون شو

اگر چشمی گشای بر دل خویش
میان سینه بینی منــــزل خویش

همزمانی محتوا