دوّمین نشست کنگره‌ی پنجم جماعت دعوت و اصلاح به کار خود پایان داد