خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره استمرار تعطیلی یا بازگشایی مدارس