همایش تجلیل از مربّیان نمونه‌ی استان آذربایجان غربی برگزار شد