«کلیشه سازی رسانه‌ای» و جفاهایی که ناخواسته مرتکب می‌شویم