مجمع عمومی سالیانه‌ی جماعت دعوت اصلاح در پاوه برگزار شد