ضعف در مهارت های اجتماعی و فقدان سلامت اجتماعی در بزرگسالی /لزوم بازاندیشی در عناصر برنامه های آموزشی