همایش خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد