هدف از آفرينش انسان (١)؛ تبیین مفهوم درست و فراگیر بندگی