آیین تجلیل از مشاهیر خورش رستم استان اردبیل برگزار شد