همایش «ختم صحیح بخاری» و سودمندی آن برای منافع ملی