دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد