۵۰ اصل در فن قبول اختلاف و همزیستی مسالمت آمیز میان بشر که باید آنها را بشناسیم