محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شهر شیراز، دوشنبه ۵ آذر برگزار شد