بیانیه پایانی کنگره پنجم «اتحادیه جهانی عالمان و دانشگاهیان مسلمان»