برای ارجمندی از جنس مردم؛ ماموستا اکرم سابقی عالمی خدوم و سرمایه‌ای ارزشمند در شهرستان پاوه