چرا نماز جماعت بخوانیم و آثار خواندن جماعت در مسجد