جستاری بر توافق نیروهای سیاسی عراقی در تشکیل حکومت جدید