آیا ختنه کردن سنت است یا بدعت و همچنین من در یک وبلاگ خواندم که نماز تراویح بدعت است چطور بدعتها را از سنتها تشخیص دهیم؟