دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح با معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد دیدار کرد