دبیركل جماعت دعوت و اصلاح از استان آذربایجان غربی دیدار كرد