دوره‌ی نوروزی اعضا و هوادران جماعت در نیکشهر برگزار شد