مسابقات اتومبیل رانی غرب کشور در جوانرود برگزار شد