یک هنرمند كُرد ایرانی «سریعترین هنرمند آسیا» لقب گرفت