١/٧ میلیون مرد در ایران بی‌کارند

١/٧ میلیون مرد در ایران بی‌کارند

 از جمعیت حدود دو‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفری بی‌کاران بیش از ۱.۷ میلیون نفر مرد هستند.
بنا به گزارش ایسنا به‌تازگی مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اشتغال و بی‌کاری را منتشر کرد که نشان داد جمعیت فعال به حدود ۲۵.۶ میلیون نفر می‌رسد که از این تعداد ۲۳.۱ میلیون نفر شاغل و ۲.۴ میلیون نفر بی‌کارند. با‌این‌حال نرخ بی‌کاری نسبت به زمستان سال گذشته حدود ۰.۹ درصد کاهش و به ۹.۷ رسیده است. بررسی جزئیات بیشتر از این حکایت دارد که از جمعیت بی‌کار، ۱.۷ میلیون نفر را مردان تشکیل می‌دهند که نرخ بی‌کاری بین آنها ۸.۴ درصد است. در زمستان ۱۳۹۸ جمعیت مردان بی‌کار ۱.۹ میلیون نفر با نرخ بی‌کاری ۹.۲ ثبت شده بود. بر‌اساس‌این، از تعداد مردان بی‌کار حدود ۱۸۳ هزار نفر کم شده است. در بین زنان جمعیت بی‌کار ۶۸۵ هزار نفر با نرخ ۱۶.۵ است؛ ولی در سال گذشته زنان بی‌کار ۸۱۲.۹ میلیون نفر با نرخ بی‌کاری ۱۷.۲ بوده‌اند؛ بنابراین از جمعیت زنان بی‌کار ۱۲۶.۹ هزار نفر کم شده است

بدون امتیاز