نیم‌نگاهی به ماسک‌های ظاهری و ماسک‌های پنهانی

نویسنده: 
دکتر احمد ریسونی
ترجمه: 
اصلاحوب
نیم‌نگاهی به ماسک‌های ظاهری و ماسک‌های پنهانی

در زمان شیوع کرونا لازم است در هنگام تحرّک و اختلاط با دیگران حتماً بر صورت خود ماسک بزنیم. این کار برای همه‌ی مردم الزامی بوده، در برخی جاها به اجبار و در برخی جاها با اکراه مراعات می‌شود.
از قدیم مردم درباره‌ی بستن دهان سخن گفته‌اند، یعنی گذاشتن ماسک بر آن تا سخن حق نگویند. این کار "فرض کفایه" بود به ویژه نسبت به افراد زبان‌دراز و جسور؛ تا جایی که برخی از کشورهای عربی برای جرمی به نام "زبان‌درازی" قانونی مصوّب کرده بودند.
اکنون پوشاندن دهان بر عام و خاص "فرض عین" است حتّی بر افراد غیر مکلّف؛ این کار دهان و دماغ را شامل می‌شود گاهی نسبت به دماغ زیاد‌ سخت‌گیری نمی‌شود اما پوشاندن دهان حتما لازم است.
ظاهراً این ماسک جدید بدتر از ماسک قدیم است اما حقیقت عکس را نشان می‌دهد.

* نخست: ماسک جدید مخصوص ویروس کرونا است و به زمان شیوع بیماری محدود است در حالی که ماسک قدیم با تداوم عقب‌ماندگی و فساد و استبداد ادامه دارد.

*دوّم: ماسک‌های جدید مخصوص جلوگیری از انتشارویروس‌ها سا خته شده، ولی ماسک‌های قدیم مخصوص حمایت از انتشار ویروس‌ها بود..

* و سوم: ماسک‌های جدید آشکار هستند و با چشم سر دیده می‌شوند امّا ماسک‌های قدیمی مخفی هستند وفقط  آثار و نتایج و برخی از نشانه‌های آن دیده می‌شود.

بدون امتیاز