پیام ویدئویی دبیرکل جماعت به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان

پیام ویدئویی دبیرکل جماعت به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان


پیام ویدئویی استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان