نقش تربیتی معناداری زندگی در مقابل پوچی از دیدگاه اسلام و تاثیر کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت

نویسندگان: سپیده نیکونژاد، سید ابراهیم میرشاه جعفری

مقدمه
زندگی معنادار یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در فلسفه و روان‌شناسی از نظر تاریخی است و تلاش برای درک ماهیت آن طی قرنهای متمادی تداوم داشته است. بر این اساس، در این مقاله تلاش بر آن است که با نگاهی به معناداری زندگی در مقابل پوچی، از دیدگاه اسلام، اهمیت و نقش تربیتی آن را روشن کنیم و راهی جدید پیش روی متخصصان و صاحبنظران برای بهبود عملکرد در آموزش و پرورش باز نماید.

روش تحقیق : پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی – مروری انجام شده است.

یافته ها
یافته های حاصل از این تحقیق نشان میدهد که معناداری زندگی در فرهنگ اسلامی مسئله ای بسیار مهم به شمار می آید. اسلام معنای حقیقی زندگی را قرب الهی می داند. هدف دار بودن زندگی عین معنادار بودن زندگی است.

نتیجه گیری
نتایج به دست آمده در فرایند تربیت و در نظام آموزش و پرورش نشان می دهد افرادی که به خدا ایمان دارند و معنای حقیقی زندگی را دریافته اند در مقابل شکست ها و چالش ها بهتر عمل می کنند و سرانجام تمام مراحل زندگی را به امید دستیابی به هدف خود و با انگیزه بیشتر طی میکنند تا به سر منزل مقصود برسند.

صفحات:
۸۹ -۱۱۶
https://iranjournals.nlai.ir/2191/pdf_627563_f8d0d501274f0cd1a6e538c4d30...

بخش اخبار: 
اصلی