معاون آموزشی تربیتی و فرهنگی اجتماعی جماعت منصوب شدند

معاون آموزشی تربیتی و فرهنگی اجتماعی جماعت منصوب شدند

محمود ویسی و جلال معروفیان به ترتیب به عنوان معاون آموزشی تربیتی و فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح منصوب شدند.


بنا به گزارش اصلاحوب، در چهارمین جلسه‌ی شورای مرکزی که به صورت مجازی برگزار شد با پیشنهاد مسؤول هیأت اجرایی و تأیید دبیرکل و تصویب شورا، دکتر محمود ویسی به عنوان معاون آموزشی تربیتی و جلال معروفیان به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح منصوب شدند.


دکتر محمود ویسی دارای دکتری فقه و حقوق مقارن بوده و تجربه‌ی یک دوره مسؤولیت تربیتی و معاونت علما و طلاب علوم دینی جماعت را دارد. آقای جلال معروفیان فوق لیسانس مدیریت آموزشی است و عضو شورای مرکزی و رئیس شورای غرب کشور جماعت در دوره‌ی قبل بوده و تجربه‌ی فعّالیّت اجرایی در سطوح و حوزه‌ی مختلف را دارد.