صوتی: پیام نوروزی دبیرکل جماعت و نکاتی پیرامون شرایط کنونی

صوتی: پیام نوروزی دبیرکل جماعت و نکاتی پیرامون شرایط کنونی

پیام نوروزی دبیرکل جماعت و نکاتی پیرامون شرایط کنونی

استاد عبدالرحمن پیرانی