ضرورت مقاصدی بودن اجتهاد در عصر حاضر

ضرورت مقاصدی بودن اجتهاد در عصر حاضر

 چکیده

 علم مقاصد شریعت دانش شناخت اهداف تشریع احکام شرعی است که مجتهد را در کشف حکم شرعی و پیداکردن راهکارهای حل مسائل جامعه‌ی مؤمنان برای بهتر زیستن بر اساس معیارهای دین اسلام یاری می‌‌‌‌کند. در جهان امروز که قضیه‌ی اجتهاد از ضروری ترین نیازهای جامعه اسلامی محسوب می‌شود؛ احیای روش استنباط بر اساس مقاصد می‌‌‌‌تواند بسیاری از مشکلات جهان اسلام را در حوزه‌های مختلف حل کند. این مقاله به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط به علم مقاصد به روش کتابخانه‌‌‌‌ای از منابع معتبر اصولی معاصر پرداخته است و تلاش می‌‌‌‌کند که دیدگاه اصولیان معاصر را در ضرورت توجه به علم مقاصد در جهان معاصر نشان دهد. زیرا متون و منابع دینی محدود و حوادث و اتفاقات نامحدود است و مجتهد باید تلاش کند در بیان حکم شرعی، به اهداف مورد نظر از تشریع حکم توجه داشته باشد. 

بدون امتیاز