سلام.اگر روزه نباشیم و غسل بگیریم غسل صحیح است یا خیر?

شماره: 
0

روزه با غسل ارتباطی ندارد، هر کدام حکم جداگانه‌ای دارد. اگر در ماه رمضان به هر دلیلی فرد روزه نباشد و غسل بر او واجب گردد، غسل انجام دهد، غسل او درست است.