۵۰ اصل در فن قبول اختلاف و همزیستی مسالمت آمیز میان بشر که باید آنها را بشناسیم

ترجمه: فاطمه شمسی

۱- من، تو نیستم.
۲- لازم نیست آنچه من بدان باور دارم تو نیز به آن باور داشته باشی.
۳- لازم نیست آنچه من می بینم تو نیز ببینی.
۴- اختلاف چیزی بسیار طبیعی در زندگی است.
۵- محال است با زاویه ۳۶۰ درجه بتوانی ببینی.
۶- ما مردم را می‌شناسیم تا بتوانیم با آنها همزیستی داشته باشیم نه اینکه آنها را تغییر دهیم.
۷- تفاوت هایی که بین گروه‌های مختلف مردم وجود دارد هم خوب و سازنده است و هم سبب تکامل آنها با هم می شود.
۸- آنچه از عهده تو بر می آید و مناسب توست، ممکن است مناسب من نباشد و از عهده آن بر نیایم.
۹- موقعیت ها و اتفاقات مختلف در زندگی مردم، رویه و عادات آنها را تغییر می دهد.
۱۰- اینکه من تو را درک می کنم و میفهمم، بدین معنی نیست که من به آنچه می گویی قانع شده ام.
۱۱- آنچه تو را می آزارد ممکن است سبب اذیت و آزار من نشود.
۱۲- ما با هم گفت و گو می کنیم تا همدیگر را قانع کنیم نه این که همدیگر را اجبار نماییم.
۱۳- کمکم کن تا نظر خود را شرح دهم.
۱۴- روی کلمه به کلمه گفتار من تمرکز نکن بلکه منظورم را بفهم.
۱۵- به خاطر آن کلمه یا رفتار گذرا که از من دیده ای درباره من قضاوت نکن.
۱۶- اشتباهات و لغزش های مرا مجوی و آنها را ثبت و ضبط نکن.
۱۷- در برابر من مثل یک استاد رفتار نکن.
۱۸- کمکم کن تا نقطه نظر تو را بفهمم.
۱۹- مرا همین گونه که هستم بپذیر تا من نیز همان گونه که هستی تو را بپذیرم.
۲۰- انسان در برابر فرد متفاوت است که می‌تواند اثر گذارد و اثر پذیرد.
۲۱- اختلاف رنگ ها به تابلوی نقاشی زیبایی می دهد.
۲۲-تو با من به گونه ای رفتار کن که دوست می داری من با تو رفتار کنم.
۲۳-قابلیت دستان تو به خاطر تفاوت و تقابل آن هاست.
۲۴- تمام دنیا بر روی قانون زوجیت استوار شده است.
۲۵- تو در این منظومه زندگی جز از کل هستی.
۲۶- بازی فوتبال از دو گروه متفاوت تشکیل شده است.
۲۷- اختلاف هر فرد در گروه نوعی استقلال برای آن فرد به حساب می آید.
۲۸- پسر تو، تو نیست و زمان او زمان تو نیست.
۲۹- همسر تو طرف مقابل توست و کاملا مطابق تو نیست.
۳۰- اگر مردم مثل هم می اندیشیدند، نوآوری از بین می رفت.
۳۱- اگر مقررات و ضوابط زیاده از حد باشد پویش و حرکت انسان ها را فلج می کند.
۳۲- مردم به تشکر، تقدیر و تشويق نیازمندند.
۳۳- کار دیگران را بی ارزش ندان.
۳۴- خوبی های مرا بجوی و پیدا کن، چرا که خطاهایم چیزی طبیعی است.
۳۵- به جنبه مثبت شخصیت من بنگر.
۳۶-باید شعار و عقیده ی تو در زندگی چنین باشد: خیرخواهی و محبت ورزیدن در شخصیت انسان ها غالب شده است.
۳۷- لبخند بزن و با احترام و تقدیر مردم را بنگر.
۳۸- من بدون تو عاجز و ناتوانم.
۳۹- اگر تو متفاوت نبودی، من هم متفاوت نبودم.
۴۰- هیچ انسانی نیست که ناتوانی یا نیازی نداشته باشد.
۴۱- اگر نیاز و ناتوانی من نبود تو نیز به موفقیت دست پیدا نمی کردی.
۴۲- من صورت خودم را نمی بینم اما تو می توانی ببینی.
۴۳- اگر یاورم باشی من نیز یاورت می‌شوم.
۴۴- اگر من و تو در کنار هم باشیم کارها را با سرعت بیشتر و خستگی کمتری به انجام خواهیم رسانید.
۴۵- زندگی هم برای من گنجایش دارد، هم برای تو و هم برای دیگران.
۴۶- آنچه هست برای همه کافیست.
۴۷- نمی توانی بیش از گنجایش معده غذا بخوری.
۴۸- همان گونه که تو حق و حقوقی داری دیگران نیز حق و حقوقی دارند.
۴۹- تو می توانی خود را تغییر دهی ولی نمی توانی مرا تغییر دهی.
۵۰- تفاوت دیگران را بپذیر و استعدادهای خودت را پرورش نما.

و در آخر:
بدان که اگر پاروی دیگران را بشکنی قایقت تندتر نمی رود.

بخش اخبار: 
اصلی