کسانی که برای ساخت مسجدی کمک میکنند صرف نظر از میزان کمک نقدیشون ( 1 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان ) , همشون از نمازها و آیات قرآن خونده شده در مسجد یکسان و تمام و کمال پاداش می گیرند یا هر کس به اندازه کمکش از اینها بهره میبرد ؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 

انفاق در راه خداوند، پاداش فراوانی دارد و یکی از راه‌های آزمودن بندگان است. هر کس به اندازه‌ در راه خدا انفاق کند، خداوند بر پایه‌ی اخلاص او در برابر هر یک نیکی، ده تا هفتصد برابر و گاهی با توجه به اخلاص بنده، بیش از آن پاداش می‌دهد. کسانی که در ساخت مسجد هزینه می‌کنند، هر کسی آنجا نماز بگذارد و کارهای نیک انجام دهد و تا زمانی که به آن مسجد پابرجاست و در آن عبادت انجام می‌گیرد، آن افراد به اندازه کوشش، هزینه و اخلاص‌شان در پاداش آن عبادات شریک می‌شوند.
برخی علما گفته‌اند افراد به نسبت انفاقی که از دارایی خود می‌کنند پاداش می‌گیرند. برای نمونه فردی ثروتمند از صدمیلیون دارایی خود، بیست‌میلیون انفاق می‌کند و فردی دیگر بیست‌میلیون دارایی دارد و ده‌میلیون انفاق می‌کند، گفته‌اند اولی یک‌پنجم دارایی خود را و دومی، نیمی از دارایی خود را انفاق کرده است پس پاداش کسی که نیمی از دارایی خود را انفاق کرده است بیش از پاداش کسی است که یک‌پنجم دارایی خود را انفاق کرده است. البته برخی علما گفته‌اند هر کس به هر اندازه که انفاق کند چندین برابر پاداش دریافت می‌کند.
پیامبر(ص) فرموده است «هر گاه انسان بمیرد، عمل او قطع می‌شود مگر از سه جهت: صدقه جاریه، دانشی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و فرزند شایسته و صالح که برایش دعا می‌کند.»