من یک مغازه دارم در طول سال جنس می‌خرم که مقداری از آن نسیه و چک می‌دهم و به مشتریان جنس می‌دهم و از آنها طلب دارم و در داخل مغازه موجودی جنس دارم، چه جوری زکاتم را محاسبه کنم؟

شماره: 
0

کسی که کار تجارت می‌کند، به هنگام دادن زکات کالای تجاری را حساب می‌کند، آنچه بدهکار است از حسابش کم می‌کند و زکات آنچه را که مال خودش به شمار می‌آید، می‌پردازد، اگر از کسی طلب داشته باشد و امید به دریافت طلب‌هایش را داشته باشد زکات آن را نیز می‌پردازد، اما اگر امید به دریافت طلب‌هایش را نداشته باشد، زکات آن طلب‌ها را اکنون نمی‌دهد، بلکه زمانی که آن را دریافت کرد زکات آن‌ها را می‌دهد.