آیا این که گفته‌ می شود زنی که شوهرش فوت شده است تا 4 ماه نباید برای خوابیدن از خانه‌اش بیرون رود، صحیح است؟ لطفا توضیح دهید.

شماره: 
0

زنی که شوهرش می‌میرد باید تا پایان عده‌اش در خانه‌اش بماند و به جایی نرود، مگر در صورت ضرورت و برای انجام کارهای ضروری خودش بیرون می‌رود و شب به خانه‌اش بازمی‌گردد. اگر آن زن باردار باشد با وضع حکل عده‌اش پایان می‌یابد و اگر باردار نباشد چهار ماه و ده روز عده می‌گذارد.
خداوند می‌فرماید: (والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن اربعة اشهر و عشرا...)[بقره:234]
«و کسانی که از شما مردان می‌میرند و همسرانی را به جای می‌گذارند، همسرانشان چهار ماه و ده روز انتظار می‌کشند [تا عده‌اشان را بگذرانند].»