من خانمی هستم که با همسرم زندگی خوب و دینی داریم و همدیگر را دوست داریم، اگر خدا بخواهد و بهشت نصیبمان شود، در بهشت به همسرم حوری می‌دهند، من واقعا تحمل هوو را اصلا نه در این دنیا و نه در آن دنیا ندارم؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا این یک تبعیض نیست که من در بهشت فقط همسرم را داشته باشم و اینکه به همسرم دو تا حوری دیگر بدهند؟

کسی که سعادت دخول به بهشت را به دست آورد، در بهشت هر چیزی بخواهد خواسته‌اش برآورده می‌شود و از نعمت‌های موجود در بهشت و کارهایی که در آنجا انجام می‌گیرد، رضایت کامل دارد. خداوند می‌فرماید: (لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید)[ق:35]
«هر چه بخواهند در بهشت برای آنان [بهشتیان] است و افزون بر آن نزد ما نعمت‌های دیگری [برای آنان] وجود دارد.»