به نظر شما علیرغم افزایش بی‌اعتمادی نسبت به شوراها، چرا میزان مشارکت افراد به عنوان کاندیدای شورا کاهش نیافته است؟