در حج وقتی مردان احرام می‌بندند آیا پوشیدن شورت در زیر احرام اشکالی دارد؟

شماره: 
1299

پوشیدن لباس دوختنی در احرام برای مردان جایز نیست.