آیا ختنه کردن سنت است یا بدعت و همچنین من در یک وبلاگ خواندم که نماز تراویح بدعت است چطور بدعتها را از سنتها تشخیص دهیم؟

شماره: 
1250

ختنه کردن آقایان سنت است، اما درباره ختنه خانم‌ها دیدگاه علما متفاوت است.
هر عبادتی مطابق احادیث صحیح پیامبر(ص) باشد، سنت است، در غیر این صورت بدعت به شمار می‌آید. نماز تراویح را خود پیامبر(ص) در ماه رمضان گزارده است و سه شب یاران به او اقتدا کردند، سپس پیامبر از بیم آن که مردم تصور نکنند گزاردن آن با جماعت بر آنان فرض است، گرچه مردم برای گزاردن آن با جماعت گردآمده بودند، اما پیامبر(ص) به میان آنها نیامد.