فردی را می‌شناسم که پسر مجردی را با همسرش موقع زنا دیده بود و آن پسر را کشته بود. آیا این فرد مصداق این آیه است که هر کس مؤمنی را بکشد جایگاهش جهنم است و همیشه در آن خواهد ماند؟

شماره: 
1381
ادامه سؤال: 
خیلی از افراد هستند که چنین مسایلی برایشان پیش می‌آید، درست است که از نظر قانون قاتل محسوب می‌شوند ولی آیا از لحاظ شرعی وارد جهنم خواهند شد؟

اجرای حدود برعهده حاکم اسلامی است و هر کس نمی‌تواند خودسر به محض دیدن جرمی از کسی بر او حد اجرا کند. اگر چنین باشد آشوب و فساد فراگیر می‌شود.
اگر کسی مردی بیگانه را با زن‌اش ببیند و او را به زنا متهم کند می‌تواند از راه قانونی اقدام کند و آن کار را با آوردن شاهد اثبات کند. اگر شاهد پیدا نکرد از طریق ملاعنه آن زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌گردند، اگر شوهر مرد بیگانه‌ای را با زن‌اش در حال انجام کار فاحشه‌ای ببیند و آن مرد را بکشد قصاص واجب می‌گردد، اما اگر قصاص نشود و صادقانه توبه کند امید است که خداوند او را ببخشد.