دهمین مجله‌ی «اصلاح» منتشر شد

دهمین مجله‌ی «اصلاح» منتشر شد

دهمین شماره‌ی مجله‌ی اصلاح، نشریەی داخلی جماعت دعوت و اصلاح ایران منتشر شد. 

 

دهمین شمارەی مجلەی اصلاح کە بازتابی از مقالات و اخبار منتشر شدە در پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح ایران با موضوعات متنوع دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، اندیشە، مصاحبە، مطالبی دربارەی اهل سنت ایران و نیز اخبار جماعت، اخبار اصلاح‌وب و اخبار متنوع ورزشی از مناطق اهل سنت است، زیر نظر شورای سردبیری سایت اصلاح منتشر شد. 

در سرمقالەی این شمارە، سردبیر مجلە، گفتمان اعتدالی، واقع‌نگر و صلح‌طلبانەی دولت مردمی آقای روحانی را کە مایەی امید، سر زندگی و خودباوری قابل توجە مردم شدە است، بە فال نیک گرفتە و ابراز امیدواری نمودە کە جامعەی اهل سنت ایران نیز از این سبک تعامل با احترام دولت جدید، در راستای تحکیم بنیادهای اخلاقی و ارزشی جامعە و ارتقای توانمندی و قابلیت‌های خود و نیز حضور چشمگیر خود اهتمام ورزد. 

گفتنی است یازدهمین شمارەی مجلەی اصلاح کە بە صورت ویژەنامە درباب تحولات مصر است، بە زودی منتشر می‌شود.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1392/08/30

درود بر شما ربانییون